Дивиденди од инвестираните пензиски заштеди во BMW, SAN, APPLE, Алкалоид, Универзална инвестициона банка, пристигнаа на сметкaтa на Сава пензиски фонд

Ве информираме дека во периодот од 01.05.2024–31.05.2024 година на сметката на Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд, пристигнаа приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници, во износ од 90.275.851,00 денари и приливи од камати од инвестиции во странска државна обврзница во износ од 23.043,12 долари.

Во истиот период на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд, пристигнаа приливи од дивиденди во вкупен износ од 45.284,39 долари, 479.024,29 евра и 27.571.640 денари, од кои ги издвојуваме:

  • ЕУР 195.310,93  од компанијата BMW GY
  • ЕУР 140.027,10  од компанијата SAN FP
  • ЕУР 143.686,26  од компанијата ALV GY
  • УСД 3.952,55 од компанијата APPLE INC.
  • МКД 7.152.080,00 од Универзална инвестициона банка АД Скопје и
  • МКД 20.419.560,00 од  АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ.

Во истиот период, на сметката на Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус, пристигнаа приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници, во износ од 2.789.083,00 денари, приливи од камати од инвестиции во странска државна обврзница во износ од 955,94 долари, приливи од дивиденди во вкупен износ од 1.048,77 долари и 19.332,39 евра и 2.769.936,00 денари.

 од кои издвојуваме:

  • ЕУР 7.801,31  од компанијата BMW GY
  • ЕУР 5.851,50 од компанијата SAN FP
  • ЕУР 5.679,58 од компанијата ALV GY и
  • МКД 2.769.936,00 од Универзална инвестициона банка АД Скопје

Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензиските фондови, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондовите и влијаат на нивните пензиски заштеди.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензискиот фонд имате на https://www.sava-penzisko.mk/mk-mk/company/financial-report/2024/

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Објавените содржини се сопственост на Сава пензиско друштво а.д. Скопје. Преземањето на содржини е дозволено само во целина, со задолжително наведување на изворот (Извор: www.nikogassami.mk - Сава пензиско друштво а.д. Скопје) и линк до наведената преземена содржина. Секое делумно преземање и/или коментирање се смета за преработка на авторското дело, менување и негово скрнавење што подлежи на законска одговорност.