Дали треба да се штеди додека трае пандемијата?

Пандемијата со КОВИД-19 ги промени поголемиот дел од нашите навики и обичаи. Прашањето кое си го поставуваме сега е дали треба да се откажеме и од штедење? Дали е возможно да се штеди за „златните денови“, кога моментално ги преживуваме „црните денови?“

За време на оваа криза предизвикана од КОВИД-19 најважно нешто за сите нас е да останеме во добро здравје, лекција која уште повеќе ја научивме откако се појави првиот случај со новиот вирус.

Но тоа не значи дека не треба да размислуваме за тоа каква ќе ни биде иднината, каков ќе ни биде животниот стандард за неколку години и за тоа од што и како ќе живееме? Приоритетите и потребите на луѓето нагло се променети, пред сѐ, поради неизвесноста што ни претстои во наредниот период.

Во моменти на голема неизвесност, воопшто, не е лесно да се размислува за нешто толку далечно, како, на пример, нашата пензија. Но, дали толку долго може да го избегнуваме размислувањето за оваа тема?

Одговорот би бил дека во одреден период, навистина, би можеле да го заобиколиме тоа прашање, но со сигурност ќе дојде тој ден кога ќе се запрашаме што ќе правиме кога ќе се пензионираме.

Според просечната возраст на членовите кои одлучиле да штедат за пензија преку третиот пензиски столб, според статистиката на МАПАС најголем дел од членовите се на возраст над 41 година– (Извор: Kvartalen-statistichki-izvestaj-62_30062021_web.pdf (mapas.mk)).

Овој податок ни укажува дека свесноста за пензијата во нашата држава, за жал, се зголемува со нејзиното приближување, а тогаш, веќе, релативно е доцна за акумулирање на соодветна сума на пензиски заштеди кои ќе овозможат задржување на животниот стандард и по пензионирањето.

Во акумулација на соодветна пензиска заштеда времето работи во корист на оние кои порано ќе почнат да размислуваат за пензија, па така, зголемената свест во помлади години значително ја намалува потребата за поголеми одвојувања во подоцнежните години од работниот век.

Пензискиот систем во Република Северна Македонија е составен од три столба, од кои првите два се задолжителни, а третиот е на доброволна основа. Придонесот за Вториот задолжителен пензиски фонд изнесува 6 % од бруто-плата на секое вработено лице кое е дел од реформираниот пензиски систем.

Важно е да се знае дека како се менува висината на платата, така се менува и придонесот уплатен во Вториот задолжителен пензиски фонд. Неколку месеци помала плата нема да има големо влијание врз висината на идната пензија, но доколку тој период е подолг тогаш може да настане проблем да се задржи животниот стандард по влегување во пензија.

Како решение, за таа цел постои третиот пензиски столб, кој е доброволен и му дава можност на членот да уплатува средства кога сака и колку сака како би се надополнила пензијата од првиот и вториот пензиски столб. Сава пензиско друштво управува со Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус кој ги има следниве карактеристики:

  • ФЛЕКСИБИЛНА И НЕОБВРЗУВАЧКА ВИСИНА НА УПЛАТА

Средствата кои ги штедите, можете да ги уплатувате кога сакате и колку можете, нема дефиниран минимален или максимален износ за уплата.

  • ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРИХОДИ

Се грижите за својата иднина, преку обезбедување на дополнителни приходи за периодот по пензионирањето.

  • ПРИНОС

Приносот кој се остварува од управувањето со средствата на Пензискиот фонд, им припаѓа на членовите и на пензионираните членови на Фондот и сразмерно се распределува на нивните сметки. 

  • ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ПЕНЗИСКАТА ЗАШТЕДА

Средствата може да започнете да ги користите најрано десет години пред возрасната граница за остварување право на старосна пензија, односно во општ случај со навршени 54 години старост за мажи и 52 години старост за жени. Уплатените средства се наследни.

  • ИНФОРМАТИВНА ПРЕСМЕТКА

Впишете го посакуваниот износ во калкулаторот и проверете колкава ќе биде Вашата очекувана пензиска заштеда доколку се зачлените во Сава пензија плус преку индивидуално членство. https://www.sava-penzisko.mk/mk-mk/calculator/voluntary-individual-plan/

Без оглед на флексибилноста која постои кај овој начин на штедење, секогаш е важно да се нагласи дека со континуирана и редовна уплата на подолг рок може да се постигне посакуваниот ефект на ова штедење, а тоа е поголема пензија.

Континуирано вложување во нормални, па и во кризни услови како што е сега, важно е и од аспект на зголемување на приносот. При постепено вложување на подолг период, краткорочните промени на финансиските пазари нема да им наштетат на долгорочните штедачи.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Објавените содржини се сопственост на Сава пензиско друштво а.д. Скопје. Преземањето на содржини е дозволено само во целина, со задолжително наведување на изворот (Извор: www.nikogassami.mk - Сава пензиско друштво а.д. Скопје) и линк до наведената преземена содржина. Секое делумно преземање и/или коментирање се смета за преработка на авторското дело, менување и негово скрнавење што подлежи на законска одговорност.