Никогаш не е рано да се размислува за пензија и за пензиска заштеда

Динамиката на нашето професионално опкружување наметнува процеси, проекти, задачи и активности кои во голема мера го насочуваат нашето внимание. Кога…

Приливи од дивиденди од домашни и странски компании во пензиските фондови управувани од Сава пензиско друштво

Ве информираме дека во периодот од 22.07.2022 – 03.08.2022 година на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд…

Континуитет на високи приливи од камати и дивиденди во пензиските фондови, дел од нив и од инвестициски фондови како GLOBAL X AUTONOMOUS&ELEC-ETF

Ве информираме дека во периодот од 11.07.2022 – 21.07.2022 година на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд…

Високи приливи од дивиденди во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво

Почитувани членови и пензионирани членови, Ве информираме дека во периодот од 26.06.2022 – 10.07.2022 година на сметката на Отворен задолжителен…

Успешното управување со пензиските фондови донесе високи приливи од камати и дивиденди во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Почитувани членови и пензионирани членови, Ве информираме дека во периодот од 15.06.2022 – 25.06.2022 година на сметката на Отворен задолжителен…

Над 100 илјади долари и повеќе од 4,7 милиони денари приливи од дивиденди во Сава пензиски фонд, а на сметката на Сава пензија плус пристигнаа повеќе од 3 милиони денари приливи од камати

Почитувани членови и пензионирани членови, Ве информираме дека во периодот од 26.05.2022 – 14.06.2022 година на сметката на Сава пензиски…

Правило 50/30/20 за буџетирање

Основата на правилното буџетирање се заснова на познатата сметководствена равенка:  Приходите = Расходите. Тоа значи дека нето месечните приходи/приливи (откако…

Најнови информации за приливи во пензиските фондови управувани од Сава пензиско друштво

Почитувани членови и пензионирани членови, Ве информираме дека во периодот од 01.04.2022 – 10.04.2022 година на сметката на Сава пензиски…

Зелените обврзници како инструмент за финансирање на одржлив развој

Во последно време сме сведоци на акцентирањето на глобалниот концепт за одржлив развој, што, всушност, претставува предизвик со кој се…

Повеќе од 21 милион денари по основ на камати и 43 илјади САД долари од дивиденди за членовите во Сава пензиски фонд за успешен почеток на 2022 година

Ве информираме дека во периодот од 02.01.2022 – 11.01.2022 година на сметката на  Отворениот задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд,…