Алкалоид АД Скопје исплати 17 милиони денари дивиденда на пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје

Ве информираме дека во периодот од 17.05.2021 до 26.05.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д.…

Повеќе од 80 илјади американски долари приливи од дивиденди во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 28.03.2021 до 06.04.2021 година во пензиските фондови пристигнаа приливи од камати во вкупна вредност…

Приливи од над 9 милиони денари и над 40 илјади американски долари во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 18.03.2021 до 27.03.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д.…

Microsoft Corporation, Chevron Corporation и други реномирани компании исплатија дивиденда на пензиските фондови

Ве информираме дека во периодот од 08.03.2021 до 17.03.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д.…

Intel Corporation и Wells Fargo & Co. исплатија дивиденда на пензиските фондови

Ве информираме дека во периодот од 26.02.2021 до 07.03.2021 година во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус…

Повеќе од 19 милиони денари од камати во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 16.02.2021 до 25.02.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д.…

Пристигнаа дивиденди од Apple Inc. и Siemens AG на сметките на пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 06.02.2021 до 15.02.2021 година на сметките на пензиските фондови со кои управува Сава пензиско…

Повеќе од 21 милион денари во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 17.01.2021 до 26.01.2021 година на сметките на пензиските фондови со кои управува Сава пензиско…

Сегашната криза, идните пензии и алтернативните вложувања

Демографските предизвици со кои се соочуваат повеќето развиени и не толку развиени држави во годините зад нас доведоа до редизајнирање…

Човечки наспроти финансиски капитал

Првата лекција при градење на свесност за потребата од управување со личните финансии е разграничувањето помеѓу човечкиот и финансискиот капитал…