Над 100 илјади долари и повеќе од 4,7 милиони денари приливи од дивиденди во Сава пензиски фонд, а на сметката на Сава пензија плус пристигнаа повеќе од 3 милиони денари приливи од камати

Почитувани членови и пензионирани членови,

Ве информираме дека во периодот од 26.05.2022 – 14.06.2022 година на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд пристигнаa приливи од камати во износ од 8.568.784,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници, во износ од 15.027.526,00 денари.

Во истиот период на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд, пристигнаа приливи од дивиденди во износ од:

–      14.363,47 САД долари, од инвестираните средства во компанијата HONEYWELL INTERNATIONAL INC;

–      21.378,97 САД долари, од инвестираните средства во компанијата INTEL CORPORATION;

–      12.770,37 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES IBOXX INV GR CORP BD;

–      49.301,06 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд SPDR MSCI ACWI ex-US и

–      5.311,73 САД долари, од инвестираните средства во компанијата MICROSOFT CORP

        и

–      4.711.445,00 денари, од инвестираните средства во компанијата Македонијатурист АД Скопје.

Понатаму, Ве информираме дека во периодот од 26.05.2022 – 14.06.2022 година на сметката на Сава пензија плус, Отворен доброволен пензиски фонд пристигнаа приливи од камати во износ од 137.533,00 денари  по основ на орочени депозити во домашни банки и приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници, во износ од 2.957.832,00 денари.

Во истиот период на сметката на Сава пензија плус, Отворен доброволен пензиски фонд, пристигна прилив од дивиденда во износ од:

–      283,32 САД долари, од инвестираните средства во компанијата HONEYWELL INTERNATIONAL INC.;

–      900,64 САД долари од инвестираните средства во компанијата INTEL CORPORATION;

–      360,72 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF;

–      220,47 САД долари, од инвестираните средства во компанијата MICROSOFT CORP и

–      521.452,00 денари, од инвестираните средства во компанијата Македонијатурист АД Скопје.

Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензиските фондови, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондовите и влијаат на висината на пензиските заштеди.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензиските фондови имате на https://www.sava-penzisko.mk/mk-mk/company/financial-report/2022/

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Објавените содржини се сопственост на Сава пензиско друштво а.д. Скопје. Преземањето на содржини е дозволено само во целина, со задолжително наведување на изворот (Извор: www.nikogassami.mk - Сава пензиско друштво а.д. Скопје) и линк до наведената преземена содржина. Секое делумно преземање и/или коментирање се смета за преработка на авторското дело, менување и негово скрнавење што подлежи на законска одговорност.