Приливи од над 9 милиони денари и над 40 илјади американски долари во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 18.03.2021 до 27.03.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје, пристигнаа приливи од камати во вкупен износ од 9.352.058,00 денари и приливи од дивиденди во вкупен износ од 41.491,03 американски долари.

На сметката на Сава пензиски фонд пристигнаa приливи од камати во износ од 1.154.661,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 8.106.793,00 денари.

Во истиот период пристигнаa и приливи од дивиденда во износ од:

-32.073,70 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Utilities Select Sector SPDR Fund;

-5.367,51 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Communication Services Select Sector SPDR Fund и

-3.022,77 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares.

На сметката на Сава пензија плус пристигнаа приливи од камати во износ од 14.515,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и приливи од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 76.089,00 денари.

По основ на дивиденди на сметката на Сава пензија плус, пристигнаa приливи од дивиденда во износ од:

-818,29 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Utilities Select Sector SPDR Fund;

-123,26 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Communication Services Select Sector SPDR Fund и

-85,50 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares.

Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензискиот фонд, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределуваат на нивните сметки.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензискиот фонд имате во редовните финансиски извештаи кои се објавуваат на веб страната на Друштвото.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Објавените содржини се сопственост на Сава пензиско друштво а.д. Скопје. Преземањето на содржини е дозволено само во целина, со задолжително наведување на изворот (Извор: www.nikogassami.mk - Сава пензиско друштво а.д. Скопје) и линк до наведената преземена содржина. Секое делумно преземање и/или коментирање се смета за преработка на авторското дело, менување и негово скрнавење што подлежи на законска одговорност.