Колку се безбедни вашите средства вложени во пензиските фондови

Секојдневието во кое што денес функционираме се одликува со изразени нестабилност предизвиканa од различни фактори како што се здравствената криза со појавувањето на вирусот ковид-19, или зголемените геополитички ризици по избувнувањето на војната помеѓу Русија и Украина, која што придонесе за зголемени цени на енергенсите и историски високи стапки на инфлација и следствено за значително затегнување на монетарна политика на глобално ниво. Ваквaта нестабилност придонесува за зголемена волатилност на глобалните финансиски пазари. Што значи ова за средствата во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво?

Пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво немаат висок ризичен профил и средствата во пензиските фондови имаат високо ниво на сигурност и безбедност. Во овој текст ќе се обидеме да претставиме дел од аспектите кои придонесуваат за високото ниво на сигурност на средствата со кои управува Сава пензиско друштво.

Прво, капитално финансираното пензиско осигурување е високо регулирана област. Инвестициската активност секојдневно ги следи квантитативните и квалитативните законски и интерно поставените ограничувања кои се во насока на управување со ризиците на кои се изложени средствата на фондовите. Како резултат на овие лимити, доминантен дел од портфолијата на пензиските фондови е вложен во државни обврзници и депозити кои носат фиксен (заклучен) принос и се со енормно ниска чувствителност на ценовни движења на инструментите. Овие вложувања ги амортизираат негативните движења на берзите при негативни информации.

Од друга страна, инструментите со кои активно се тргува (како што се: домашни и странски акции, удели во акциски фондови, одредени странски обврзници и странски обврзнички фондови) се чувствителни на ценовните движења на берзите. Високо квалитетни и стручни кадри изработуваат бројни анализи преку кои што се определуваат стратешките и тактичките цели на долг и краток рок, соодветно. Преку соодветна тактичка поставеност на портфолијата, како и соодветна диверзификација во финансиски инструменти, се настојува да се ограничат осцилациите на вредноста на сметководствената единица на фондовите како резултат на движењето на финансиските пазари. Од друга стана, падот на вредноста на акциите и другите средства на финансиските пазари се користи за купување по атрактивни цени. Со оглед на долгорочниот карактер на обврските на пензиските фондови и долгиот инвестициски хоризонт, системска пазарна корекција претставува можност преку која ќе се изградат позиции во акции и акциски фондови и останати инструменти кои треба да донесат натпросечни приноси во целокупниот период на инвестирање. Во секој случај, не постои оптимален принос без преземање на оптимален ризик. Во овој контекст е и познатата изрека на Ворен Бафет: „Биди плашлив кога останатите се алчни,  биди алчен кога останатите се плашливи“, која упатува на зголемените можности за добри инвестиции во услови на страв и паника на финансиските пазари, и малкуте добри прилики кога владее оптимизам на пазарите.

Во Сава пензиско друштво, инвестирањето на средствата во фондовите се врши врз основа на принципи како што се ефективно донесување на одлуки при определени улоги и одговорности, јасно дефинирани цели, свесност, разбирање и соодветна толеранција на ризиците, мерење на перформанс на фондовите и транспарентност кои се во насока не само на безбедноста на средствата туку и на остварување на посакуваната, долгорочно определена стапка на принос на фондовите со кои управува Сава пензиско друштво. Во однос на ова, за доброто корпоративно управување придонесува и усвојувањето на CFA Institute Asset Manager Code (Кодекс на управувачи со средства на CFA Institute) кој е чекор напред во потврдата на високиот степен на етичност во работењето на Друштвото.

Погоре наведените аргументи за степенот на сигурност на средствата, поставените долгорочни цели и инвестициски хоризонт и моменталните пазарни корекции налагаат побрзо да се започне со вложувања за пензија, за да средствата расположливи во пензија бидат што повисоки!

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Објавените содржини се сопственост на Сава пензиско друштво а.д. Скопје. Преземањето на содржини е дозволено само во целина, со задолжително наведување на изворот (Извор: www.nikogassami.mk - Сава пензиско друштво а.д. Скопје) и линк до наведената преземена содржина. Секое делумно преземање и/или коментирање се смета за преработка на авторското дело, менување и негово скрнавење што подлежи на законска одговорност.