Приливи од дивиденди во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус од INTEL CORPORATION, LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA, HONEYWELL INTERNATIONAL INC, MICROSOFT CORP

Ве информираме дека во периодот од 02.12.2022 – 13.12.2022 година на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд пристигна прилив од камата во износ од 415.057,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници, во износ од 2.279.926,00 денари.
 
Во истиот период на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд, пристигнаа приливи од дивиденди во износ од:
 
–      30.691,94 САД долари, од инвестираните средства во компанијата INTEL CORPORATION;
–      20.452,50 евра, од инвестираните средства во компанијата LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA;
–      15.096,30 САД долари, од инвестираните средства во компанијата HONEYWELL INTERNATIONAL INC;
–      16.052,58 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF и
–      6.664,00 САД долари, од инвестираните средства во компанијата MICROSOFT CORP.
 
Во тој период, на сметката на Сава пензија плус, Отворен доброволен пензиски фонд пристигнаа приливи од камати во износ од  50.564,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници, во износ од 151.995,00 денари.
 
Во истиот период на сметката на Сава пензија плус пристигнаа приливи од дивиденди во износ од:
 
–      1.047,55 САД долари, од инвестираните средства во компанијата INTEL CORPORATION;
–      297,77 САД долари, од инвестираните средства во компанијата HONEYWELL INTERNATIONAL INC;
–      517,50 евра, од инвестираните средства во компанијата LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA;
–      453, 44 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF и
–      258,47 САД долари, од инвестираните средства во компанијата MICROSOFT CORP.
 
Овие приливи се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензиските фондови и влијаат на висината на пензиските заштеди на членовите..
 
Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензискиот фонд имате на https://www.sava-penzisko.mk/mk-mk/company/financial-report/2022/
 
Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Објавените содржини се сопственост на Сава пензиско друштво а.д. Скопје. Преземањето на содржини е дозволено само во целина, со задолжително наведување на изворот (Извор: www.nikogassami.mk - Сава пензиско друштво а.д. Скопје) и линк до наведената преземена содржина. Секое делумно преземање и/или коментирање се смета за преработка на авторското дело, менување и негово скрнавење што подлежи на законска одговорност.