Приливи од над 9 милиони денари и над 40 илјади американски долари во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 18.03.2021 до 27.03.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје, пристигнаа приливи од камати во вкупен износ од 9.352.058,00 денари и приливи од дивиденди во вкупен износ од 41.491,03 американски долари.

На сметката на Сава пензиски фонд пристигнаa приливи од камати во износ од 1.154.661,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 8.106.793,00 денари.

Во истиот период пристигнаa и приливи од дивиденда во износ од:

-32.073,70 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Utilities Select Sector SPDR Fund;

-5.367,51 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Communication Services Select Sector SPDR Fund и

-3.022,77 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares.

На сметката на Сава пензија плус пристигнаа приливи од камати во износ од 14.515,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и приливи од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 76.089,00 денари.

По основ на дивиденди на сметката на Сава пензија плус, пристигнаa приливи од дивиденда во износ од:

-818,29 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Utilities Select Sector SPDR Fund;

-123,26 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Communication Services Select Sector SPDR Fund и

-85,50 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares.

Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензискиот фонд, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределуваат на нивните сметки.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензискиот фонд имате во редовните финансиски извештаи кои се објавуваат на веб страната на Друштвото.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Microsoft Corporation, Chevron Corporation и други реномирани компании исплатија дивиденда на пензиските фондови

Ве информираме дека во периодот од 08.03.2021 до 17.03.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје пристигнати се приливи од камати во вкупен износ од 22.932.041,00  денари и приливи од дивиденди во вкупен износ од 46.506,18 американски долари, 91.084,50 франци и 16.536,41 евра.

На сметката на  Сава пензиски фонд пристигнаa приливи од камати во износ од 1.312.221,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 21.282.720,00 денари.

Во истиот период на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд, пристигнаa приливи од дивиденда во износ од:

-87.806,55 франци, од инвестираните средства во компанијата Novartis AG;

-4.230,45 САД долари, од инвестираните средства во компанијата United Parcel Service – CL B;

-18.330,90 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Chevron Corporation;

-6.534,64 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Microsoft Corporation;

-4.767,35 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Estée Lauder Companies – CL A;

-11.293,55 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Honeywell International Inc. и

-16.175,61 евра, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF.

На сметката на Сава пензија плус пристигнаа приливи од камати во износ од 36.289,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и приливи од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 300.811,00 денари.

Во истиот период на сметката на Сава пензија плус, Отворен доброволен пензиски фонд, пристигнаa приливи од дивиденда во износ од:

-3.277,95 франци, од инвестираните средства во компанијата Novartis AG;

-174,93 САД долари, од инвестираните средства во компанијата United Parcel Service – CL B;

-589,66 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Chevron Corporation;

-239,12 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Microsoft Corporation;

-174,37 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Estée Lauder Companies Inc.;

-171,21 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Honeywell International Inc. и

360,80 евра, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF.

Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензискиот фонд, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределуваат на нивните сметки.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензискиот фонд имате во редовните финансиски извештаи кои се објавуваат на веб страната на друштвото.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Intel Corporation и Wells Fargo & Co. исплатија дивиденда на пензиските фондови

Ве информираме дека во периодот од 26.02.2021 до 07.03.2021 година во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус пристигнаа приливи по основ на камати во вкупен износ од 16.574.089,00 денари и приливи од дивиденди во вкупен износ од 32.152,28 американски долари.

На сметката на Сава пензиски фонд пристигнаa приливи од камати во износ од 5.164.831,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 11.180.108,00 денари.

Во истиот период на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд, пристигнаa приливи од дивиденда во износ од:

-17.957,93 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Intel Corporation;

-1.968,75 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Wells Fargo & Co. и

-11.210,61 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares iBoxx Invеstment Grade Corporate Bond ETF.

На сметката на Сава пензија плус пристигнаа приливи од камати во износ од 229.150,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки. Додека по основ на дивиденди пристигнаa приливи во износ од:

-644,62 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Intel Corporation;

-53,41 САД долари, од инвестираните средства во компанијата Wells Fargo & Co. и

-316,96 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд iShares iBoxx Invеstment Grade Corporate Bond ETF.

Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензискиот фонд, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределуваат на нивните сметки.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензискиот фонд имате во финансиските извештаи кои редовно се објавуваат на веб страната на Друштвото. Дополнителни со инсталација на мобилната апликација Сава пензиско план членовите имаат можност секогаш да бидат информирани за сите пристигнати приливи во пензиските фондови.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Повеќе од 19 милиони денари од камати во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 16.02.2021 до 25.02.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје пристинаа приливи од камати во вкупен износ од 19.549.844,00 денари.

Во Сава пензиски фонд пристигнаa приливи од камати во износ од 2.724.116,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 16.756.342,00 денари.

На сметката на Сава пензија плус пристигнаа приливи од камати во износ од 13.394,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 55.992,00 денари.

Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензискиот фонд, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределуваат на нивните сметки.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензискиот можете да најдете и во финансиските извештаи кои се објавуваат на веб страната на Друштвото. Дополнително сите членови можат да добиваат редовни известувања за пристигнатите приливи и преку мобилната апликација Сава пензиско план.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk