Важноста на пензиското планирање

Во младостa, пензионирањето изгледа како далечна работа, која може да ја одложиме и да се грижиме понатаму.

„Ако земеме 100 млади Американци кои започнуваат да работат на 25-годишна возраст, до 65-годишна возраст, еден ќе биде богат, а четворица ќе бидат финансиски независни. Останатите 95 ќе ја достигнат традиционалната возраст за пензионирање не можејќи самостојно да го одржат начинот на живот на кој се навикнале.“ – Водич за инвестирање на Bogleheads

Можеби е невозможно да се предвиди иднината, но она што можеме е да ги насочиме шансите во наша корист. Затоа, во октомври, месецот на штедење, Ви издвојуваме 5 причини зошто ведаш треба да започнете со Вашето пензиско планирање:

 1. Не можеме вечно да работиме

Во одреден момент ќе ја достигнете возраста кога или нема да сакате повеќе да работите, или едноставно не можете повеќе да работите. Во тој момент ќе треба да се потпрете на други средства за приход.

 • Просечниот животен век продолжува да се зголемува

Денес, луѓето во просек сега живеат подолго од кога било досега. Подолг живот значи дека ќе ви треба повеќе заштеда за пензија за да продолжите да живеете со ист квалитет и животен стандард.  Со просечен животен век на Македонците до 76 години, лесно е да се потврди потребата за значителна сума за да живеат удобно во пензија. Ова е особено значајно, бидејќи иако просечниот животен век се приближува до околу 80 години, сепак луѓето често живеат и подолго од тоа.

Доколку се најдете во таа група, над просекот, потребно е да се зголемат заштедите за пензиските денови, повеќе од она што првично се очекувало.  Колку порано започнете со пензиско штедење, толку се поголеми шансите за финансиски стабилни пензиски денови.  Накратко, не планирајте просечен животен век – планирајте повеќе!

 • Неизвесност од иднината

Луѓето честопати имаат оптимистички гледишта кон иднината, не очекувајќи финансиски пречки, но истата може да има повеќе финансиски неизвесности отколку нашето минато или сегашност.. Додека трошоците за основни потреби продолжуваат постојано да растат, здравствените трошоци растат со алармантна стапка. Иако другите финансиски цели може да се преговараат, здравјето не може. Дополнително, трошоците за инфлација треба секогаш да се земат во предвид при планирање на иднината.

Ако не можете да го пратите растот на трошоците, ќе мора да направите измени во секојдневните навики и животниот стандард. При тоа, ова не треба да го убие секој оптимизам што го имате за вашето пензионирање, туку треба да ви ја покаже важноста да имате план. 

Правилно планирање на пензија е неопходно во случај да треба да ја покриете секоја долгорочна потреба што може да се јави подоцна во вашиот живот.

 • Финансиска независност

Дали сте слушнале за „sandwich generation?“.

Тоа е името за групата луѓе кои истовремено ги поддржуваат своите деца и едниот или двата родители. Околу 44% од возрасните со деца, дома имаат барем еден жив родител на кој потенцијално би можела да му треба грижа.

Дополнително, денес, младите настојуваат да  водат се посамостојни животи и честопати не можат финансиски да ги издржуваат родителите. Дури и ако тие можат да го направат тоа,  да се биде одговорен за сам себе ќе ви даде повеќе независност да го живеете животот по ваши услови, бидејќи нема да одговарате пред никој друг.

Имајќи добар пензиски план, не само што се стекнувате со финансиска независност и не сте товар на вашите деца, туку ви дава и ресурси да придонесете за семејството дури и во пензиските денови.

 • Задржување на квалитетот на живот

Доколку сакате да водите удобен и достоинствен живот во т.н. „златни години“, потребно е финансиско планирање. Состојбата на државните пензиски фоднови не ни гарантира високи примања, но затоа, преку инвестирање на средства во доброволните пензиски фондови, се јавува нов извор на примања кои, не само што ќе ни го задржат, туку ќе ни овозможат и подобар животен стандард.

Доколку пензионирањето е далеку за Вас, тоа е добра вест. Сава Пензија Плус и времето се на Вашата страна. Доброволниот фонд – Сава Пензија Плус овозможува флексибилно инвестирање, согласно Вашите финансиски можности. За повеќе информации за добвроволниот фонд кликнете тука или обратете се до нашите пензиски советници.

Повеќе од 30 милиони денари приливи од камати во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 14.10.2021 – 23.10.2021 година во пензиските фондови со кои управува Сава пензиско друштво а.д. Скопје, пристигнати се приливи од камати во вкупен износ од 30.473.841,00 денари.

Подетално, на сметката на Сава пензиски фонд (Отворен задолжителен пензиски фонд) пристигнаa приливи од камати во износ од 461.594,00  денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 29.438.315,00 денари.

На сметката на Сава пензија плус (Отворен доброволен пензиски фонд) пристигна прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 573.932,00 денари.

Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензискиот фонд, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределуваат на нивните сметки.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензискиот фонд имате на финансиските извештаи, кои се објавуваат на веб страната на Друштвото.

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Генерација Z – нова генерација на пазарот на труд

Родени во време на глобализација и технолошка револуција, Генерацијата Z (Ген Z), родени во период 1996-2010 година, се првата вистинска генерација „дигитални староседелци“ кои живеат онлајн и ја користат технологијата за да го сменат светот.

Според многубројни истражувања и анкети, Ген Z не се разликува многу од миленијалците во поглед на гледиштата кои ги имаат, но, сепак, постојат и некои разлики, односно карактеристики кои би се потенцирале.

Како прва и највидлива карактеристика на Ген Z претставува користењето на бенефициите од интернетот и социјалните мрежи, како за олеснување на секојдневните активности така и за деловните активности.

Тие се сметаат за:

 • Слободоумни и независни;
 • Преземаат помалку ризици;
 • Имаат натпреварувачки карактер и се големи реалисти;
 • Имаат добар претприемачки дух и се истакнуваат во мултитаскингот;
 • Прифаќаат различности и не се склони кон класичното образование;
 • Пројавуваат голем интерес за финансиите, поради свесноста за тоа колку тие го движат економскиот свет и важноста финансиски да се образовани.

Оваа генерација веќе е навлезена на пазарот на трудот и до 2025 година ќе зафаќа околу 27 % од работната сила. Ген Z преферира работни места кои нудат можности за личен развој, што го посочуваат студии со кои се дошло до заклучок дека вработените повеќе би сакале да добијат можност да работат на различни проекти, сметајќи дека со тоа ќе научат нешто ново и корисно, наместо да добијат повисока функција.

Со работата на различни проекти и разновидни задачи, сметаат дека ќе ја зголемат довербата за нивниот квалитет кај работодавецот, бидејќи со вклучување во различни проекти им се зголемува чувството на успешност.

Уште повеќе, како вработени, Ген Z сакаат јасни очекувања, процени и комуникации кога станува збор за описот на нивната работа. Кога станува збор за повратни информации тие сакаат директна, честа комуникација и проверки со нивните супервизори за евалуација на перформансите.

Од аспект на финансиската стабилност тие не се разликуваат многу од претходните генерации во поглед на платата која е нивен приоритет. Тие се подготвени да работат повеќе часови, ако тоа значи заработка на повисока плата. Многу членови на Ген Z изразуваат финансиски мислења кои ја фаворизираат безбедноста и штедењето.

Според некои истражувања 90 % од работниците на Ген Z преферираат динамична и брза работна средина и сметаат дека флексибилноста на работното место е придобивка број еден што ја бараат.

Исто така, тие во текот на нивната кариера се залагаат за менување на повеќе работни места, што ја доведува во прашање нивната лојалност кон работодавците, а ја истакнува нивната желба за започнување на сопствен бизнис, која желба во последните години е сè поизразена.

Со оглед на тоа што оваа генерација ќе биде сѐ повеќе застапена на пазарот на трудот, компаниите треба да се запознаат со нивните карактеристики, нивниот однос кон работата и нивните очекувања, со цел да бидат атрактивен работодавец за оваа нова генерација на пазарот на труд.