Повеќе од 30 милиони денари од камати и над 500 илјади долари приливи од дивиденди во пензиските фондови управувани од Сава пензиско друштво

Почитувани членови и пензионирани членови,
 
Ве информираме дека во периодот од 14.12.2022 – 22.12.2022 година на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд пристигнаа приливи од камати во износ од 559.187,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници, во износ од 31.062.736,00 денари.
 
Во истиот период на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд, пристигнаа приливи од дивиденди во износ од:
 
–      37.180,98 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES GLOBAL TECH ETF;
–      46.895,57 евра, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE);
–      4.510,74 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES CYBERSECURITY & TECH;
–      2.125,52 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES;
–      3.605,91 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY;
–      15.471,95 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF;
–      9.626,71 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES SEMICONDUCTOR ETF;
–      121.772,24 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд VANGUARD FTSE PACIFIC ETF;
–      34.680,25 САД долари, од инвестираните средства во компанијата SHELL PLC;
–      5.181,14 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд COMM SERV SELECT SECTOR SPDR;
–      70.602,43 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF;
–      80.563,13 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR;
–      8.080,38 САД долари, од инвестираните средства во компанијата THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC;
–      13.601,73 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND;
–      15.221,61 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд UTILITIES SELECT SECTOR SPDR;
–      10.088,96 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE;
–      40.143,60 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд FIDELITY FINANCIALS ETF;
 
Истовремено, Ве информираме дека во периодот од 14.12.2022 – 22.12.2022 година на сметката на Сава пензија плус, Отворен доброволен пензиски фонд пристигна прилив од каматa во износ од  5.984,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници, во износ од 343.116,00 денари.
 
Во истиот период на сметката на Сава пензија плус, Отворен доброволен пензиски фонд, пристигнаа приливи од дивиденди во износ од:
 
–      1.374,61 евра, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES STOXX EUROPE 600 UCITS ETF (DE);
–      274,43 САД долари, од инвестираните средства во компанијата THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC;
–      1.251,75 САД долари, од инвестираните средства во компанијата SHELL PLC;
–      2.557,97 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES MSCI GLOBAL MIN VOL FACTOR;
–      2.351,22 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF;
–      72,51 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY;
–      137,76 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES CYBERSECURITY & TECH;
–      32,75 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES;
–      701,88 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES GLOBAL TECH ETF;
–      193,35 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES SEMICONDUCTOR ETF;
–      1.025,32 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд FIDELITY FINANCIALS ETF;
–      437,04 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд ISHARES IBOXX INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF;
–      256,01 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд SPDR S&P KENSHO NEW ECONOMIE;
–      4.796,14 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд VANGUARD FTSE PACIFIC ETF;
–      71,67 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд COMM SERV SELECT SECTOR SPDR;
–      423,40 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд UTILITIES SELECT SECTOR SPDR и
–      242,53 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND.
 
Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензиските фондови и влијаат на висината на пензиските заштеди..
 
Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензискиот фонд имате на https://www.sava-penzisko.mk/mk-mk/company/financial-report/2022/
 
Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Објавените содржини се сопственост на Сава пензиско друштво а.д. Скопје. Преземањето на содржини е дозволено само во целина, со задолжително наведување на изворот (Извор: www.nikogassami.mk - Сава пензиско друштво а.д. Скопје) и линк до наведената преземена содржина. Секое делумно преземање и/или коментирање се смета за преработка на авторското дело, менување и негово скрнавење што подлежи на законска одговорност.