Значајни приливи од камати и дивиденди во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Ве информираме дека во периодот од 23.12.2022 – 04.01.2023 година на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд пристигнаа приливи од камати во износ од 10.199.029,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки.

Во истиот период на сметката на Сава пензиски фонд, Отворен задолжителен пензиски фонд, пристигнаа приливи од дивиденди во износ од:

–      41.716,65 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд SPDR MSCI ACWI ex-US (ETF);

–      56.806,13 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд VANECK GOLD MINERS ETF;

–      4.212,38 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд INVESCO GLOBAL WATER ETF и

–      138.532,94 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд VANGUARD S&P 500 ETF.

Дополнително, Ве информираме дека во периодот од 23.12.2022 – 04.01.2023 година на сметката на Сава пензија плус, Отворен доброволен пензиски фонд пристигнаа приливи од камати во износ од 457.549,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки.

Во истиот период на сметката на Сава пензија плус, Отворен доброволен пензиски фонд, пристигнаа приливи од дивиденди во износ од:

–      1.623,36 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд VANECK GOLD MINERS ETF;

–      111,39 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд INVESCO GLOBAL WATER ETF и

–      3.995,03 САД долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд VANGUARD S&P 500 ETF.

Овие приливи кои се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензиските фондови и влијаат на висината на пензиските заштеди на членовите и пензионираните членови.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензиските фондови имате на https://www.sava-penzisko.mk/mk-mk/company/financial-report/2022/

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

Објавените содржини се сопственост на Сава пензиско друштво а.д. Скопје. Преземањето на содржини е дозволено само во целина, со задолжително наведување на изворот (Извор: www.nikogassami.mk - Сава пензиско друштво а.д. Скопје) и линк до наведената преземена содржина. Секое делумно преземање и/или коментирање се смета за преработка на авторското дело, менување и негово скрнавење што подлежи на законска одговорност.