Кои вештини треба да ги поседува еден добар лидер во услови на КОВИД-19?

Со менаџирањето луѓето се убедуваат да прават работи што не сакаат да ги прават, додека лидерството ги инспирира луѓето да прават работи за кои никогаш не мислеле дека можат.

                                                                                                                                                       Стив Џобс

Економската и социјалната неизвесност што пандемијата на коронавирус ја предизвика низ целиот свет, создадоа многу нови и тешки предизвици за деловните лидери. Во деловниот свет, лидерите се борат да се справат со новите реалности на социјално дистанцирање и зголемената потреба за работа од дома.

Ова е време кога лидерите треба да инспирираат надеж на своите вработени дури и кога се борат да ги одржат своите бизниси во живот. Но, кои вештини треба да ги поседува еден добар лидер во услови на КОВИД-19?

Добрите лидери треба да поседуваат силен сет на квалитети на лидерство кои помагаат позитивно да комуницираат со вработените, членовите на тимот и клиентите. Некои лидери се природно родени за „ оваа функција “, но, честопати, лидерските вештини може да се научат низ работното искуство и истите да се надградат.

Како најважни лидерски квалитети и вештини што треба да ги поседува еден лидер во услови на КОВИД-19 се:

  1. Комуникација

Добрите комуникациски вештини се клучни, а особено во новото секојдневие, каде голем дел од вработените работат од дома. Лидерите треба јасно и концизно да им ги објаснат работните задачи и организациски цели на своите колеги и вработени. Еден добар лидер треба да биде активен слушател и да воспостави постојан проток на комуникација меѓу членовите на тимот, како и редовно да биде достапен за дискусија за прашања и проблеми од вработените.

  • Учење

Лидерот никогаш не престанува да учи, а особено во ова динамично време предизвикано од пандемијата со коронавирусот. Лидерот треба да биде целосно љубопитен и да трага по континуирано знаење, кое ќе му овозможи брзо надминување на евентуалните неуспеси во работата на тимот.

Приспособувањето кон дигиталните алатки и организирањето на онлајн  состаноци, каде лидерот ќе им го пренесе своето знаење во областа, се клучен фактор за одржување на позитивни резултати во една корпорација.

  • Интегритет и доверба

Врз основа на доследноста во комуникацијата и самоувереноста во дејствата што ги презема еден лидер се гради интегритетот и довербата во работниот тим. Лидерот треба да е полн со енергија и на работите да гледа со своја објективна визија за да може да им ги пренесе на вработените своите цели и планови во иднина. Во услови на пандемија, членовите на тимот го препознаваат секој атом на енергија вложен од лидерот кон нивно обучување и усовршување и се трудат максимално да одговорат на работните обврски.

  •  Флексибилност

Во услови на комбинирана работа  – канцеларија – дома, флексибилноста во работата која ја спроведува лидерот е клучна за непрекинато извршување на работните задачи во еден тим. Флексибилните лидери прават напори да ги приспособат личните ставови и потреби со работните обврски и им овозможуваат поголема слобода на вработените во остварување на целите.

  • Решавање на конфликти

Конфликтите кои се јавуваат во една организација се дефинираат како несогласување меѓу членовите или групите во организацијата предизвикано од повеќе причини и тие се неизбежност во еден организациски систем. Конфликтите, особено, се изразени во услови на КОВИД-19 каде лидерот и вработените не можат да воспостават тековна комуникација во поглед на проблемите во извршувањето на работните цели и задачи.  

Сепак, конфликтот  може да биде продуктивен и да води кон унапредување на работата, а задачата на менаџерот е да се справи со него и да го реши на оптимален начин за организацијата. Како еден од најдобрите начини за решавањето на конфликтите, а кој треба да ги користи еден лидер, е компромисот.

Во процесот на постигнување компромис, секоја од страните делумно губи, а делумно и добива, но на крајот се наоѓа решение што е прифатливо за двете страни.

Лидер не може да биде човек кој не е подготвен за промени, без визија пред себе и доволно храброст, способност, вештина и мудрост, таа визија да ја реализира. Вистинскиот лидер посветува повеќе внимание  на третирањето на сите вработени подеднакво, а нивните сугестии ги смета за пожелни и добредојдени.

Секој лидер е различен на свој начин, но едно е заедничко за сите нив, а тоа е дека тие водат поголема група на приврзаници кои веруваат во нив, во нивните идеи и чекорат по патот кој лидерите го трасираат. Успешната соработка на лидерите со вработените претставува голем двигател во постигнувањето на успешни резултати во една компанија.

Стефан Пужовски